Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1:
De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% per jaar, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.  Het verslag wordt afgeleverd na betaling van de volledige factuur.

Artikel 2 :
Rappelkosten:Onverminderd hetgeen vermeld in artikel 1, worden bijkomend de volgende rappelkosten aangerekend.  Vanaf de 2de rappel: 12 euro.  Vanaf de 3de rappel: 50 euro.  Deze bedragen zijn cumulatief verschuldigd.

Artikel 3
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden.

Artikel 4
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 5
Bij een annulatie van een bestelling van een schatting, binnen de 48 uur voor de afspraak, wordt 85€ aangerekend.

Artikel 6
Bij wijziging van de opdracht, wordt het meer of min-werk in regie uitgevoerd, à rato van 85€/uur + 50€ forfaitaire verplaatsingskost

Artikel 7
Elke klacht betreffende een factuur moet ons binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum bezorgd worden per aangetekend schrijven, gericht aan onze maatschappelijke zetel.  Bij gebreke hiervan wordt geacht de factuur definitief aanvaard te zijn.

Artikel 8
Wij behouden ons het recht voor een opdracht te weigeren.  Elke conflicterende opdracht wordt per definitie geweigerd.